ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 144 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 132 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 12 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น