ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 882 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 651 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 231 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.19

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น