ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,018 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 920 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 98 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น