ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,067 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 967 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 100 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.37

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น