ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 924 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 602 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 322 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 34.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น