ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 906 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 586 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 320 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.32

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น