ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,306 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,007 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 299 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.04

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น