ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 497 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 392 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 105 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น