ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 940 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 595 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 345 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 36.70

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น