ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,692 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6,064 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 628 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น