ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 771 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 606 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 165 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.40

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น