ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,818 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,269 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 549 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.48

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น