ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตรัง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 987 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 628 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 359 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 36.37

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น