ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตรัง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,007 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 647 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 360 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น