ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 238 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 168 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 70 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 29.41

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น