ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 805 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 742 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 63 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.83

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น