ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 904 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 841 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 63 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.97

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น