ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 546 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 529 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 17 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.11

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น