ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,068 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 966 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 102 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น