ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางนรา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 763 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 404 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 359 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 47.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น