(Users Online) Guest 98, Student 8, PPP 0 , Office 1

ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:39:24 น. Update

632,414
ผู้เรียนทั้งหมด
493,307
ผู้เรียนปกติ
22.00
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี

สาขาวิชาที่มีความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ (Public-Private-Partnership : PPP)

จำนวนผู้เรียนทวิภาคี

ปีการศึกษา จำนวน
2566 122,541
2567 138,192
สรุป ผู้เรียนทวิภาคีเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2566 จำนวน 15,651 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77
ผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา ระดับปวช. และ ปวส.
Update
 • อุตสาหกรรม : 74,755
 • พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ : 27,001
 • ศิลปกรรม : 1,687
 • คหกรรม : 2,052
 • เกษตรกรรม : 1,282
 • ประมง : 176
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว : 7,594
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ : 25
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 889
 • อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี : 7
 • พาณิชยนาวี : 99
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฯ : 58
 • ทล.บ. : 10,633
 • จำนวนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา
 • ระดับ ปวช. : 33,625
 • ระดับ ปวส. : 94,849
 • ระดับ ทล.บ : 10,633
 • สัดส่วนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น
  ระดับ ปกติ ทวิภาคี รวม
  ปวช.1 123,677 12,318 135,995
  ปวช.2 104,525 9,688 114,213
  ปวช.3 134,393 11,619 146,012
  ปวส.1 58,974 45,437 104,411
  ปวส.2 71,738 49,412 121,150
  ทล.บ.1 - 5,348 5,348
  ทล.บ.2 - 5,285 5,285
  493,307 139,107 632,414
  ปักหมุด 29 จังหวัด ทวิภาคีเข้มข้น รายละเอียด