Guest Online 27, Student Online 0 , Office Online 1

ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 22:59:16 น. Update

รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น

ที่ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ระดับชั้น รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี.1 ป.ตรี.2
1 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระนครศรีอยุธยา - - - 34 13 - - 47
2 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา - - - 151 115 15 16 297
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา - - - 233 70 33 33 369
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา 23 22 17 18 39 - - 119
5 วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา - - - 65 82 - - 147
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา - - - 38 1 - - 39
7 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา - - - 47 6 - - 53
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา - 43 32 - 97 - 21 193
9 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ่างทอง 10 10 34 86 98 - - 238
10 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง - - 1 65 31 - 20 117
11 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่างทอง - - - 33 - - - 33
12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี - - - 7 2 - 12 21
13 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี 115 - - 113 124 - - 352
14 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี - - 1 311 40 30 44 426
15 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ลพบุรี 65 73 53 17 - - - 208
16 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ลพบุรี - - - 68 76 - - 144
17 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี - 8 - - 78 - - 86
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี 13 - 9 3 3 - - 28
19 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี - - - 97 91 - - 188
20 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี - - - 75 83 - - 158
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี - 11 6 - 13 25 - 55
22 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี - - - 52 11 - - 63
23 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท - - 22 29 15 - 27 93
24 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท - - - 78 25 - - 103
25 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี - - - 19 - - - 19
26 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี 48 37 44 98 111 - - 338
27 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี - 14 18 - 230 - - 262
28 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี - - - 72 101 - - 173
29 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี 19 - - 86 7 - - 112
30 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี 1 5 1 - 48 - - 55
31 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี 23 18 5 174 22 27 - 269
32 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี 1 1 - 124 82 - - 208
33 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี - - - 5 - - - 5
34 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี 17 8 8 79 19 - - 131
35 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี 25 25 27 156 185 25 18 461
36 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี - - - 64 74 6 - 144
37 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี 25 28 30 7 24 - - 114
38 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี - - - - 51 23 - 74
39 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี 20 6 4 12 14 - - 56
40 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี - - - 83 28 - - 111
41 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี 18 5 1 106 4 35 22 191
42 วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว กาญจนบุรี 64 76 112 134 138 - - 524
43 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี 10 41 83 27 76 22 31 290
44 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี - - - 98 33 - - 131
45 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี 12 - - 32 - - - 44
46 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี - - 1 - 87 - - 88
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 40 27 60 113 58 47 35 380
48 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี - - - 93 66 - - 159
49 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี - - - 103 7 - - 110
50 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม 87 96 128 119 218 14 116 778
51 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นครปฐม - 47 19 - 166 - - 232
52 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม 115 153 154 26 79 - - 527
53 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม - 32 66 193 85 13 29 418
54 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม 21 19 2 - - - - 42
55 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม - - - 169 14 - - 183
56 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร 57 59 43 266 47 20 - 492
57 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร - 7 27 - 33 - - 67
58 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร - - - - 23 - - 23
59 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม - - - - 36 - - 36
60 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 6 12 - 70 9 12 4 113
61 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม - - - 114 95 - - 209
62 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี - - - 32 51 - - 83
63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี 8 6 7 46 18 37 58 180
64 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี - - 1 34 6 - - 41
65 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เพชรบุรี - - - 101 91 - - 192
66 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี - - - 108 80 30 32 250
67 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี - - - 21 - - - 21
68 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี - - - - 5 10 7 22
69 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 8 21 9 275 246 - - 559
70 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 669 497 23 205 111 - - 1,505
71 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 79 20 54 213 268 - 45 679
72 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - - - 89 116 - - 205
73 วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 92 78 7 213 44 - - 434
74 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่ 204 685 4 13 26 - - 932
75 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ 4 - 1 36 68 1 34 144
76 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ 76 76 74 135 166 - - 527
77 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ - - - 63 2 32 7 104
78 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ - - - 24 196 - 81 301
79 วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ - - - 79 125 - - 204
80 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ลำพูน - - - - 23 - - 23
81 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน - - - 49 35 - - 84
82 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน - - - 90 127 30 25 272
83 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน - - - 47 36 - - 83
84 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ลำปาง - - - 64 217 - - 281
85 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง - - - 3 10 - - 13
86 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง 19 6 17 91 64 21 30 248
87 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง 24 22 154 73 148 - - 421
88 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ลำปาง - - 3 1 50 - - 54
89 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง - - 5 - 199 - - 204
90 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ - - - 129 108 - - 237
91 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์ - - - 126 96 - - 222
92 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 61 21 63 132 102 11 - 390
93 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ อุตรดิตถ์ - - - 25 - - - 25
94 วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ - - - - 86 - - 86
95 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่ 75 84 35 120 112 60 25 511
96 วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่ - - 23 70 73 - - 166
97 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่ - 35 50 - 90 - 37 212
98 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน - - - 48 36 - - 84
99 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา น่าน 13 14 47 46 93 - - 213
100 วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน - - - 64 69 46 4 183
101 วิทยาลัยเทคนิคปัว น่าน - - - 52 87 - - 139
102 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พะเยา - - - - 66 - - 66
103 วิทยาลัยการอาชีพปง พะเยา - - - 71 54 - - 125
104 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา - - - 6 5 - - 11
105 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา - - - 17 37 - - 54
106 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา 16 9 15 29 39 23 32 163
107 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย - - - 62 60 - - 122
108 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย - - - - 159 - 140 299
109 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย - - - 67 48 - - 115
110 วิทยาลัยเทคนิคเทิง เชียงราย - - - 62 67 - - 129
111 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย 162 198 306 132 18 - - 816
112 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย - - - - - 4 18 22
113 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 12 9 12 77 122 - - 232
114 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย 64 39 40 94 91 69 12 409
115 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน - - - 113 88 - - 201
116 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน - - - 82 79 - - 161
117 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค์ - - - - 167 - - 167
118 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นครสวรรค์ 31 34 20 148 54 - - 287
119 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ 15 3 10 87 54 - 20 189
120 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ 37 - 7 88 67 - - 199
121 วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า นครสวรรค์ - - - 41 34 - - 75
122 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ 33 36 61 146 106 - 59 441
123 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี - - 1 63 88 38 37 227
124 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี 1 - - 57 43 - - 101
125 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี - - - - - 20 29 49
126 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร - - - 9 - - - 9
127 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร - - - 29 21 - - 50
128 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร - - - 60 3 - - 63
129 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร - - - 35 119 1 64 219
130 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตาก - - - - - 16 27 43
131 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก - - 1 90 2 - - 93
132 วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก - - 2 156 94 - - 252
133 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก 45 25 5 56 13 - - 144
134 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย - - - 63 46 - 7 116
135 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย - - 26 17 65 - - 108
136 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สุโขทัย - - - - 61 - - 61
137 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย - - - - 101 45 23 169
138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย - - - 56 188 - - 244
139 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก - - - 103 110 - - 213
140 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก - - 2 57 55 34 52 200
141 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 43 30 23 109 109 - - 314
142 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก - 15 35 26 24 - - 100
143 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก - - - - 111 - - 111
144 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก - - 27 37 50 - 13 127
145 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร พิจิตร 5 3 5 - 13 - - 26
146 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร - - - - 211 - 8 219
147 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร - - - 36 19 13 24 92
148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ - - - - 5 - - 5
149 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์ - - - - 133 - - 133
150 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 - - 116 121 - 113 351
151 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ - - - 39 46 - - 85
152 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ - - - 137 166 - - 303
153 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา - - - 64 26 - - 90
154 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา 1 3 - 11 19 - - 34
155 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา - - - 52 53 - - 105
156 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา 18 15 3 31 - - - 67
157 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง นครราชสีมา - - 2 245 100 - - 347
158 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นครราชสีมา - 2 37 308 333 - - 680
159 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา 17 21 57 83 167 78 54 477
160 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา - - - 274 313 - - 587
161 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช นครราชสีมา - 27 162 - 78 - - 267
162 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นครราชสีมา - - - 79 70 34 26 209
163 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา - - - 25 40 6 6 77
164 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา 1 - - 203 250 5 31 490
165 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง บุรีรัมย์ - - - 58 43 - - 101
166 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - - - 324 320 60 68 772
167 วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ บุรีรัมย์ - - - - 26 - - 26
168 วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - - - 24 72 - - 96
169 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์ 130 117 84 272 68 - - 671
170 วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์ - - - 72 23 - - 95
171 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - - - 153 156 29 - 338
172 วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์ 1 - - 234 264 - - 499
173 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ - - - 189 199 14 8 410
174 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ - 1 16 187 279 1 21 505
175 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์ - 9 14 141 119 - - 283
176 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี สุรินทร์ 1 - 14 138 139 - - 292
177 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สุรินทร์ 34 62 119 330 127 23 - 695
178 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์ - - - 189 334 - - 523
179 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์ - - 12 11 47 - - 70
180 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สุรินทร์ - - 5 129 280 - - 414
181 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร์ 35 38 115 114 136 - - 438
182 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ - 198 147 - 465 - - 810
183 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 49 32 50 244 383 53 86 897
184 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ 239 239 220 169 175 - - 1,042
185 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - - - 131 199 25 12 367
186 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 15 18 - 166 171 - - 370
187 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ศรีสะเกษ - - 1 94 130 - - 225
188 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - - - 60 31 18 9 118
189 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ศรีสะเกษ - - - 94 159 - - 253
190 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - 10 8 1 63 - - 82
191 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี 185 195 274 256 296 - - 1,206
192 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี - - - 87 148 119 36 390
193 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 41 32 138 116 142 - - 469
194 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี - - - 74 107 - - 181
195 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี 417 - - 658 65 - - 1,140
196 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี - - - 2 751 76 196 1,025
197 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี - - - 223 65 - - 288
198 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี - - - 113 87 16 8 224
199 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อุบลราชธานี 138 103 189 340 507 - - 1,277
200 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ยโสธร - 176 252 - 204 - - 632
201 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ยโสธร - - - 17 24 27 17 85
202 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร 44 20 52 223 235 101 133 808
203 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ - 243 457 - 324 - - 1,024
204 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ - - - 84 102 - - 186
205 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ - - - 110 109 - - 219
206 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 29 45 50 108 134 44 72 482
207 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 1 4 56 33 - - 99
208 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ - - 2 - 102 - - 104
209 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - 7 11 - 10 - - 28
210 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2 - - 222 179 - - 403
211 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 12 28 - 326 254 17 7 644
212 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น - - - - - 4 7 11
213 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น - - 6 95 88 - - 189
214 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น - - - 106 9 82 62 259
215 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น - - - 91 26 - - 117
216 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ขอนแก่น 167 153 323 145 183 - - 971
217 วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง ขอนแก่น - - - 104 62 - - 166
218 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น - 3 6 321 199 - - 529
219 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น - - - 312 250 - - 562
220 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแก่น - - 81 146 437 - - 664
221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น 22 27 40 218 261 123 88 779
222 วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น - - - 119 159 - - 278
223 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ขอนแก่น - - - 31 57 - - 88
224 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อุดรธานี - 13 9 56 61 - - 139
225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี - - - - - 15 4 19
226 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี - - - 309 357 - - 666
227 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี - - - 29 5 10 29 73
228 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี - - 4 188 242 - - 434
229 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี - - 8 322 397 34 8 769
230 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี - - - - 44 - - 44
231 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี - - - 362 392 - - 754
232 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี 1 1 - 221 188 1 22 434
233 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย - - - 200 264 14 27 505
234 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย - 2 - 10 8 - - 20
235 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย - - - 113 46 28 83 270
236 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย - - - 65 22 - - 87
237 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย - 11 15 - 176 57 147 406
238 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย - - - 136 160 - 35 331
239 วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย หนองคาย 7 15 1 88 29 17 17 174
240 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 207 153 143 149 90 - - 742
241 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม 49 27 23 174 145 13 32 463
242 วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม มหาสารคาม - 1 4 - 248 - - 253
243 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม 74 94 185 253 305 - - 911
244 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มหาสารคาม - - 4 271 259 88 152 774
245 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม 6 - 4 84 52 27 14 187
246 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 1 1 17 122 173 - - 314
247 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด 93 17 22 65 49 - - 246
248 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 395 209 204 844 84 114 - 1,850
249 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด - - - 51 160 - - 211
250 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - - 7 89 23 35 15 169
251 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - - - 27 26 - - 53
252 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด - - - 157 158 - - 315
253 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - - - 213 86 67 44 410
254 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 7 3 - 68 4 - - 82
255 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ - - - 437 725 57 56 1,275
256 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์ 21 25 22 171 106 - - 345
257 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 45 29 63 150 175 - - 462
258 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ - - - 227 227 - - 454
259 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์ 167 138 7 123 20 - - 455
260 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร สกลนคร - - - 133 1 - - 134
261 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร - - - 413 38 - - 451
262 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร - 19 4 100 41 38 35 237
263 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร 60 60 62 142 75 - - 399
264 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม 28 14 37 202 220 - - 501
265 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม 15 172 36 153 3 - - 379
266 วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม นครพนม - - - 10 5 - - 15
267 วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม 2 - - 107 104 - - 213
268 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร - - - 59 19 - - 78
269 วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี มุกดาหาร 28 31 25 34 - - - 118
270 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร - 2 12 21 47 - 33 115
271 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล มุกดาหาร 51 14 - 25 17 - - 107
272 วิทยาลัยเทคนิคเซกา บึงกาฬ - - - 104 236 - - 340
273 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ 1 - - 255 190 23 36 505
274 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 64 58 38 191 148 13 18 530
275 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร - 37 144 - 87 - 68 336
276 วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร 71 50 44 61 105 - 51 382
277 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร - - - 4 10 - 14 28
278 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 41 46 51 210 142 - - 490
279 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร 12 12 11 182 24 4 5 250
280 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร - - - 11 31 - - 42
281 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพมหานคร - - 21 - - - - 21
282 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 31 42 37 27 30 - 20 187
283 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร 38 21 16 64 42 - 7 188
284 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 24 24 20 38 38 47 42 233
285 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 153 152 239 33 50 28 17 672
286 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร - - - 338 213 77 40 668
287 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 390 115 145 144 123 - - 917
288 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร - 2 5 82 53 - - 142
289 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร 7 10 23 22 27 - 7 96
290 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 88 617 427 5 3 - - 1,140
291 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กรุงเทพมหานคร 192 155 149 51 27 - 14 588
292 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13 9 2 18 - - - 42
293 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ - - - 55 33 - - 88
294 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ - 55 100 3 188 43 42 431
295 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ - - - 12 116 - - 128
296 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี - 6 14 - 77 - - 97
297 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี 22 25 16 37 52 - - 152
298 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี 60 22 73 144 104 - 42 445
299 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี 43 35 40 317 363 - - 798
300 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี 1 - - 11 4 - - 16
301 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี - - 1 - 162 - - 163
302 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุรี - - - 16 13 7 20 56
303 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี 163 97 8 877 318 - - 1,463
304 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี 9 6 - 50 37 - - 102
305 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี 62 558 120 - 339 - - 1,079
306 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี - - - 22 109 - - 131
307 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี 34 19 1 39 - 11 - 104
308 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระยอง 632 557 715 411 462 14 - 2,791
309 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง - - - 190 155 - - 345
310 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง - - - 112 54 - - 166
311 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง 1 - - 1,319 513 1 124 1,958
312 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ระยอง - - - 103 102 - - 205
313 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี - - - - 42 - - 42
314 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี - 7 6 - 61 - - 74
315 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี 21 9 10 113 116 27 23 319
316 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี - - - 66 57 - - 123
317 วิทยาลัยเทคนิคตราด ตราด 1 - - 119 91 - - 211
318 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตราด - - - 54 34 - - 88
319 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด - 3 1 3 93 - - 100
320 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา - - 3 - 110 - - 113
321 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 96 67 81 179 178 - - 601
322 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 18 15 39 122 91 25 11 321
323 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา 49 58 131 - 121 - - 359
324 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา - - - 2 - - - 2
325 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 121 64 169 137 141 - 32 664
326 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 92 - - 269 111 21 48 541
327 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 29 - 52 1 250 - - 332
328 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ปราจีนบุรี - - - 36 69 - - 105
329 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี - - 7 68 57 24 11 167
330 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก 10 14 10 127 80 99 57 397
331 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก - - - 17 1 - - 18
332 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก 8 11 4 23 16 - - 62
333 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว 30 12 57 126 188 - - 413
334 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว - - - 295 231 18 - 544
335 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช - - - 18 9 - - 27
336 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช - - 79 176 337 - 9 601
337 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 258 46 179 259 57 136 936
338 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช 33 18 10 132 136 - - 329
339 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช - - - - 48 - - 48
340 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 26 34 34 119 73 - - 286
341 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช - - - 38 13 - - 51
342 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช - - - 114 10 10 16 150
343 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 10 14 27 440 360 20 24 895
344 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นครศรีธรรมราช 51 23 27 128 124 - - 353
345 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 125 131 88 105 93 - - 542
346 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่ - - - 21 25 - - 46
347 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ - - - 82 7 - - 89
348 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 36 55 44 156 125 57 31 504
349 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ - - - 15 14 - - 29
350 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พังงา - - - 12 22 - - 34
351 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา - - - 62 53 - - 115
352 วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 29 35 18 87 22 11 - 202
353 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 176 129 193 64 85 - - 647
354 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 38 - 20 15 - - - 73
355 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 12 7 4 320 149 121 131 744
356 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 303 216 271 151 157 - - 1,098
357 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 103 53 57 115 76 - - 404
358 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 70 76 30 - - - - 176
359 วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี - - - 140 124 - - 264
360 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 42 70 79 1 292 125 16 625
361 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 35 34 28 176 180 - - 453
362 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 16 12 7 93 - - - 128
363 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1 3 - 29 - - - 33
364 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี - - - 31 27 - - 58
365 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี - - - 63 15 - - 78
366 วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง - - - 198 107 - - 305
367 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง - - - 52 61 - - 113
368 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง - - - 5 11 - - 16
369 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ชุมพร 16 8 34 61 30 - - 149
370 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร - - - 18 12 - - 30
371 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ชุมพร - - - - 39 - - 39
372 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร 12 25 25 118 124 - - 304
373 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ชุมพร - - 3 - 80 - - 83
374 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร - 33 43 - 89 - - 165
375 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร - 48 101 - 66 14 17 246
376 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา - - - 35 45 - - 80
377 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 1 - - 116 135 25 18 295
378 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา - 1 20 - 205 83 187 496
379 วิทยาลัยเทคนิคสงขลา สงขลา 60 29 25 155 115 - - 384
380 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) สงขลา 98 23 14 49 63 - - 247
381 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา - - - - 67 - - 67
382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สงขลา - - - 27 26 - - 53
383 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา - - - 81 50 - - 131
384 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สงขลา - 70 60 - 137 - - 267
385 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา 10 13 8 46 68 - - 145
386 วิทยาลัยการอาชีพละงู สตูล - - - 123 166 - - 289
387 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สตูล - - - 1 - - - 1
388 วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล 6 3 10 124 62 7 4 216
389 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง 16 8 13 24 18 - - 79
390 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง - - - 100 83 - - 183
391 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง - - - 2 14 - - 16
392 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง - - - 7 - - - 7
393 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง 8 3 6 27 36 - - 80
394 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 59 35 51 158 91 92 100 586
395 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง 36 25 53 72 101 - - 287
396 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว พัทลุง 138 125 33 80 14 - - 390
397 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง - - - 7 17 - - 24
398 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง 1 - - 1 - - - 2
399 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง 36 32 51 83 77 - - 279
400 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 25 37 37 131 9 - - 239
401 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปัตตานี - - - 82 5 15 17 119
402 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี - - - - 35 - - 35
403 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปัตตานี - - - - 9 - - 9
404 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปัตตานี - - - 8 14 66 57 145
405 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี - - - 78 102 - - 180
406 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัตตานี - - - 37 - - - 37
407 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา - - - 30 21 48 35 134
408 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา ยะลา - - 3 61 39 - - 103
409 วิทยาลัยการอาชีพรามัน ยะลา - - - 15 9 - - 24
410 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา 52 44 7 124 62 - 16 305
411 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา - - - 33 29 - - 62
412 วิทยาลัยเทคนิคบางนรา นราธิวาส 75 60 110 102 115 - - 462
413 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส - - - - 154 - - 154