Guest Online 92, Student Online 58 , Office Online 20

ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:45:09 น. Update

รายชื่อสถานศึกษา ทั้งหมด

# ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ข้อมูลผู้เรียน
ปกติ ทวิภาคี ทั้งหมด
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1,379 273 1,652
2 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา 244 72 316
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา 137 119 256
4 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 3,665 295 3,960
5 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระนครศรีอยุธยา 60 47 107
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 248 39 287
7 วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา 508 176 684
8 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา 219 519 738
9 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 56 0 56
10 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง 1,907 117 2,024
11 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ่างทอง 262 238 500
12 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 465 33 498
13 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี 5,459 670 6,129
14 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี 585 352 937
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี 169 37 206
16 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี 984 102 1,086
17 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี 0 0 0
18 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ลพบุรี 0 208 208
19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี 559 27 586
20 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ลพบุรี 797 144 941
21 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี 393 0 393
22 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี 382 155 537
23 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี 304 158 462
24 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี 1,450 188 1,638
25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี 816 111 927
26 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท 391 0 391
27 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท 320 162 482
28 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท 2,938 118 3,056
29 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี 608 174 782
30 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี 1,636 338 1,974
31 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี 3,189 431 3,620
32 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี 441 100 541
33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี 1,667 150 1,817
34 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี 515 361 876
35 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี 325 19 344
36 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี 548 114 662
37 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี 521 161 682
38 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี 1,194 90 1,284
39 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี 4,515 406 4,921
40 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี 202 136 338
41 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี 98 5 103
42 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี 895 208 1,103
43 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1,439 56 1,495
44 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี 2,214 315 2,529
45 วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ กาญจนบุรี 40 0 40
46 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี 1,258 285 1,543
47 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี 521 178 699
48 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี 452 131 583
49 วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว กาญจนบุรี 407 440 847
50 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี 181 44 225
51 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 596 107 703
52 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 603 185 788
53 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 3,052 268 3,320
54 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี 762 186 948
55 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1,437 309 1,746
56 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม 966 314 1,280
57 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม 1,312 296 1,608
58 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม 0 518 518
59 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม 1,652 932 2,584
60 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม 31 22 53
61 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นครปฐม 673 386 1,059
62 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร 2,146 760 2,906
63 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 101 37 138
64 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 562 86 648
65 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2,241 190 2,431
66 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 35 37 72
67 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม 169 209 378
68 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี 805 83 888
69 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี 265 21 286
70 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี 161 54 215
71 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี 468 39 507
72 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี 1,087 250 1,337
73 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เพชรบุรี 523 192 715
74 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี 1,346 180 1,526
75 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1,680 580 2,260
76 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1,046 559 1,605
77 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 679 205 884
78 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 1,101 758 1,859
79 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่ 17 0 17
80 วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ 482 193 675
81 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ 672 532 1,204
82 วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 1,594 680 2,274
83 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3,276 459 3,735
84 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ 629 125 754
85 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2,154 221 2,375
86 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่ 1,085 732 1,817
87 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน 507 84 591
88 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน 2,613 263 2,876
89 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ลำพูน 524 36 560
90 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน 255 68 323
91 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ลำปาง 494 320 814
92 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง 4,066 389 4,455
93 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ลำปาง 466 82 548
94 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง 1,863 248 2,111
95 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง 759 17 776
96 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง 15 0 15
97 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง 259 434 693
98 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 290 0 290
99 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ อุตรดิตถ์ 228 27 255
100 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์ 500 222 722
101 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2,218 237 2,455
102 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1,586 422 2,008
103 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่ 1,197 293 1,490
104 วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่ 300 166 466
105 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่ 391 0 391
106 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่ 544 0 544
107 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่ 1,909 632 2,541
108 วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ 311 140 451
109 วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 2,294 120 2,414
110 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน 439 84 523
111 วิทยาลัยเทคนิคปัว น่าน 1,098 129 1,227
112 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา น่าน 652 268 920
113 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา 1,369 169 1,538
114 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา 563 15 578
115 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พะเยา 816 58 874
116 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา 289 54 343
117 วิทยาลัยการอาชีพปง พะเยา 251 125 376
118 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย 600 115 715
119 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย 2,460 354 2,814
120 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 737 232 969
121 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย 555 530 1,085
122 วิทยาลัยเทคนิคเทิง เชียงราย 981 97 1,078
123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย 2,239 428 2,667
124 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย 461 121 582
125 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย 462 36 498
126 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 475 201 676
127 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 705 133 838
128 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 559 243 802
129 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3,316 453 3,769
130 วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า นครสวรรค์ 440 75 515
131 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ 2,347 175 2,522
132 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นครสวรรค์ 785 398 1,183
133 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 531 0 531
134 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ 363 199 562
135 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี 419 49 468
136 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี 557 101 658
137 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี 1,660 227 1,887
138 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 710 87 797
139 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร 3,302 275 3,577
140 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร 213 50 263
141 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร 504 9 513
142 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก 1,845 207 2,052
143 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตาก 244 43 287
144 วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก 1,969 207 2,176
145 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก 276 111 387
146 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย 588 276 864
147 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 1,701 247 1,948
148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สุโขทัย 831 68 899
149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย 1,454 118 1,572
150 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สุโขทัย 261 0 261
151 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย 604 168 772
152 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 2,133 250 2,383
153 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก 970 135 1,105
154 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก 1,844 102 1,946
155 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก 3,957 200 4,157
156 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก 434 213 647
157 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก 523 143 666
158 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร พิจิตร 478 25 503
159 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร 177 92 269
160 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร 2,675 422 3,097
161 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์ 586 208 794
162 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 822 302 1,124
163 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 4,054 420 4,474
164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 582 6 588
165 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 363 85 448
166 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา 964 84 1,048
167 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา 1,152 43 1,195
168 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา 5,593 692 6,285
169 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา 1,708 98 1,806
170 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นครราชสีมา 1,023 236 1,259
171 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา 2,816 478 3,294
172 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นครราชสีมา 2,058 807 2,865
173 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง นครราชสีมา 3,240 347 3,587
174 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา 811 33 844
175 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา 1,726 121 1,847
176 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช นครราชสีมา 1,166 358 1,524
177 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา 2,005 601 2,606
178 วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์ 946 146 1,092
179 วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 800 102 902
180 วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 0 0 0
181 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ 839 437 1,276
182 วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์ 1,448 511 1,959
183 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์ 1,502 1,007 2,509
184 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 4,602 742 5,344
185 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง บุรีรัมย์ 936 135 1,071
186 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 3,034 266 3,300
187 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร์ 1,116 425 1,541
188 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์ 390 84 474
189 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์ 1,565 560 2,125
190 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์ 1,898 41 1,939
191 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สุรินทร์ 1,205 375 1,580
192 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สุรินทร์ 4,727 999 5,726
193 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี สุรินทร์ 922 321 1,243
194 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ 2,068 573 2,641
195 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ 0 1,082 1,082
196 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 326 131 457
197 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ศรีสะเกษ 667 256 923
198 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1,135 401 1,536
199 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 3,928 851 4,779
200 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1,864 1,215 3,079
201 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1,710 202 1,912
202 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ศรีสะเกษ 641 225 866
203 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1,410 416 1,826
204 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี 452 166 618
205 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 494 630 1,124
206 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อุบลราชธานี 887 1,168 2,055
207 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี 3,851 1,159 5,010
208 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี 1,328 969 2,297
209 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2,022 358 2,380
210 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี 1,105 1,042 2,147
211 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1,090 227 1,317
212 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1,623 443 2,066
213 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร 3,877 865 4,742
214 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ยโสธร 797 92 889
215 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ยโสธร 431 1,002 1,433
216 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 2,939 466 3,405
217 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ 1,157 186 1,343
218 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 240 99 339
219 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 515 221 736
220 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ 6 1,344 1,350
221 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2,306 63 2,369
222 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ 474 168 642
223 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1,429 532 1,961
224 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1,158 414 1,572
225 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น 818 190 1,008
226 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ขอนแก่น 53 114 167
227 วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น 845 336 1,181
228 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น 1,755 507 2,262
229 วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง ขอนแก่น 350 186 536
230 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 3,848 287 4,135
231 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น 842 209 1,051
232 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 4,184 13 4,197
233 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น 2,365 804 3,169
234 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแก่น 830 672 1,502
235 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น 1,579 647 2,226
236 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ขอนแก่น 80 978 1,058
237 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี 4,022 110 4,132
238 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี 1,176 596 1,772
239 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี 933 463 1,396
240 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี 2,099 861 2,960
241 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี 2,885 696 3,581
242 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี 1,511 418 1,929
243 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี 1,836 20 1,856
244 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อุดรธานี 830 139 969
245 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี 196 44 240
246 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 2,674 345 3,019
247 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย 1,458 508 1,966
248 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย 492 85 577
249 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย 297 26 323
250 วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย หนองคาย 186 214 400
251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย 650 418 1,068
252 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย 2,197 500 2,697
253 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม 1,959 219 2,178
254 วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม มหาสารคาม 1,176 377 1,553
255 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1,095 908 2,003
256 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มหาสารคาม 3,007 718 3,725
257 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม 608 991 1,599
258 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม 1,174 498 1,672
259 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด 159 258 417
260 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 1,440 552 1,992
261 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด 1,867 329 2,196
262 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 852 286 1,138
263 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 475 259 734
264 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 931 239 1,170
265 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 2,534 61 2,595
266 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 3,325 1,838 5,163
267 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์ 605 422 1,027
268 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์ 208 553 761
269 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 615 520 1,135
270 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2,514 1,429 3,943
271 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 603 75 678
272 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 561 343 904
273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร สกลนคร 200 173 373
274 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร 812 518 1,330
275 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร 2,549 810 3,359
276 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 5,254 292 5,546
277 วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม นครพนม 46 7 53
278 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม 153 565 718
279 วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม 423 215 638
280 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม 1,290 501 1,791
281 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล มุกดาหาร 199 106 305
282 วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี มุกดาหาร 180 0 180
283 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร 1,809 124 1,933
284 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 344 78 422
285 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ 1,735 563 2,298
286 วิทยาลัยเทคนิคเซกา บึงกาฬ 791 476 1,267
287 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร 800 329 1,129
288 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร 128 0 128
289 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 149 1,140 1,289
290 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1,054 554 1,608
291 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร 941 96 1,037
292 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 592 162 754
293 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 357 146 503
294 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพมหานคร 0 21 21
295 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 84 494 578
296 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0 0 0
297 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร 217 29 246
298 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร 331 49 380
299 วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร 2,061 420 2,481
300 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1,691 419 2,110
301 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1,300 669 1,969
302 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 812 520 1,332
303 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1,691 678 2,369
304 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 2,394 220 2,614
305 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรุงเทพมหานคร 0 0 0
306 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร 611 188 799
307 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1,221 206 1,427
308 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 418 88 506
309 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2,947 598 3,545
310 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 12 12
311 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี 1,006 135 1,141
312 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี 1,430 814 2,244
313 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี 2,659 395 3,054
314 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี 540 146 686
315 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี 2,102 149 2,251
316 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี 380 176 556
317 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี 437 102 539
318 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี 3,961 605 4,566
319 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี 1,735 285 2,020
320 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี 491 16 507
321 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี 1,312 1,251 2,563
322 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุรี 503 56 559
323 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง 512 277 789
324 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ระยอง 1,010 205 1,215
325 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง 347 167 514
326 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระยอง 0 2,438 2,438
327 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง 4,319 1,095 5,414
328 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี 366 42 408
329 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี 217 97 314
330 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี 330 136 466
331 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี 2,141 319 2,460
332 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตราด 277 88 365
333 วิทยาลัยเทคนิคตราด ตราด 1,309 211 1,520
334 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด 349 164 513
335 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา 508 445 953
336 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา 446 182 628
337 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 1,971 700 2,671
338 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 433 2 435
339 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 1,766 321 2,087
340 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1,106 601 1,707
341 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 334 0 334
342 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 602 81 683
343 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 1,724 512 2,236
344 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 732 167 899
345 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 3,434 541 3,975
346 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก 436 62 498
347 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก 564 18 582
348 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก 2,388 397 2,785
349 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว 2,342 419 2,761
350 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว 2,564 544 3,108
351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 646 0 646
352 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นครปฐม 103 588 691
353 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 252 83 335
354 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 436 262 698
355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3,606 1,134 4,740
356 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2,040 618 2,658
357 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1,028 28 1,056
358 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2,654 926 3,580
359 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 800 222 1,022
360 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 216 93 309
361 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช 586 345 931
362 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 427 528 955
363 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นครศรีธรรมราช 520 378 898
364 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ 459 22 481
365 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 453 159 612
366 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่ 321 70 391
367 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 3,082 541 3,623
368 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ 143 1 144
369 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 134 563 697
370 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา 350 102 452
371 วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 1,337 336 1,673
372 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พังงา 279 34 313
373 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 25 892 917
374 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 1,154 388 1,542
375 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2,972 787 3,759
376 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2 79 81
377 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 213 83 296
378 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 180 61 241
379 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3,054 846 3,900
380 วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี 781 260 1,041
381 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 379 145 524
382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 304 58 362
383 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2,630 221 2,851
384 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 925 491 1,416
385 วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 1,167 165 1,332
386 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง 369 15 384
387 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง 360 97 457
388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร 1,524 315 1,839
389 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ชุมพร 676 36 712
390 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ชุมพร 655 192 847
391 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ชุมพร 374 132 506
392 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 67 33 100
393 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร 1,106 287 1,393
394 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร 396 282 678
395 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา 348 151 499
396 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สงขลา 1,204 413 1,617
397 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา 898 110 1,008
398 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) สงขลา 142 183 325
399 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 1,748 272 2,020
400 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา 422 80 502
401 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา 321 131 452
402 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สงขลา 397 57 454
403 วิทยาลัยเทคนิคสงขลา สงขลา 628 341 969
404 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา 6,275 702 6,977
405 วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล 2,280 243 2,523
406 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สตูล 294 2 296
407 วิทยาลัยการอาชีพละงู สตูล 583 243 826
408 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง 172 87 259
409 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2,244 507 2,751
410 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง 131 79 210
411 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง 163 16 179
412 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง 883 183 1,066
413 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง 509 293 802
414 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 31 7 38
415 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง พัทลุง 0 0 0
416 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง 87 0 87
417 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว พัทลุง 22 509 531
418 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 3,509 428 3,937
419 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง 401 300 701
420 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง 200 32 232
421 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปัตตานี 1,683 143 1,826
422 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปัตตานี 577 10 587
423 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปัตตานี 1,435 158 1,593
424 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี 1,293 170 1,463
425 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี 611 53 664
426 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ปัตตานี 341 0 341
427 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา 547 35 582
428 วิทยาลัยการอาชีพรามัน ยะลา 629 35 664
429 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา 1,751 141 1,892
430 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา 771 184 955
431 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา ยะลา 239 103 342
432 วิทยาลัยเทคนิคบางนรา นราธิวาส 561 423 984
433 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส 1,124 161 1,285