Guest Online 47, Student Online 42 , Office Online 38

รายละเอียดการปรับปรุงระบบ

รายละเอียดเวอร์ชั่นการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น วันที่ปรับปรุง
1.1.0
31 มี.ค. 67
1.0.5
22 ก.พ. 67
1.0.4
28 ก.พ. 67
1.0.3
28 ธ.ค. 66
1.0.2
2 ม.ค. 67
1.0.1
16 พ.ย. 66
1.0.0
16 พ.ย. 66
รายละเอียดการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม

รายการใหม่ เวอร์ชั่น 1.0.1 วันที่ปรับปรุง 16 พ.ย. 66

1. แก้ไขหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือส่งตัว กรณีที่ชื่อสถานศึกษามีความยาว ให้คลิกเมนูตั้งค่าด้านบนด้านขวาที่เป็นรูปเฟืองแล้วกำหนดชื่อสถานศึกษา
2. เพิ่มรายงานสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในเมนูรายงานข้อมูล