Guest Online 62, Student Online 21 , Office Online 29

รายละเอียดการปรับปรุงระบบ

รายละเอียดเวอร์ชั่นการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น วันที่ปรับปรุง
1.1.0
31 มี.ค. 67
1.0.5
22 ก.พ. 67
1.0.4
28 ก.พ. 67
1.0.3
28 ธ.ค. 66
1.0.2
2 ม.ค. 67
1.0.1
16 พ.ย. 66
1.0.0
16 พ.ย. 66
รายละเอียดการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม

รายการใหม่ เวอร์ชั่น 1.0.2 วันที่ปรับปรุง 2 ม.ค. 67

เพิ่มการตั้งค่าตำแหน่งของลายมือชื่อของผู้อำนวยการในหนังสือของความอนุเคราะห์ หนังสือส่งตัว โดยให้ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปกำหนดที่เมนู ตั้งค่าระบบ ไอคอนที่ 2 ด้านบนนับจากซ้ายมือ