คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

LINE OpenChat DEV-DATA

กลุ่มผู้ใช้งานระบบ DEV-DATA

เอกสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลฯ

  • แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2566)