Guest Online 97, Student Online 25 , Office Online 11

ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:28:20 น. Update

รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีแยกตามสถานศึกษา และระดับชั้น

ที่ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ระดับชั้น รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี.1 ป.ตรี.2
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา - - - 233 220 33 33 519
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 43 27 23 74 85 21 - 273
3 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา - - - 47 25 - - 72
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา 23 22 17 18 39 - - 119
5 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา - - - 150 114 15 16 295
6 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พระนครศรีอยุธยา - - - 34 13 - - 47
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา - - - 38 1 - - 39
8 วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา - - - 83 93 - - 176
9 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง - - 1 65 31 - 20 117
10 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ่างทอง 10 10 34 86 98 - - 238
11 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่างทอง - - - 33 - - - 33
12 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ลพบุรี - - - 68 76 - - 144
13 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี - - 1 325 271 30 43 670
14 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี 115 - - 113 124 - - 352
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี 13 8 1 6 9 - - 37
16 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี 8 - 7 78 9 - - 102
17 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ลพบุรี 65 73 53 17 - - - 208
18 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี - - - 3 12 11 1 27
19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี 11 5 8 13 11 25 38 111
20 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี - - - 54 101 - - 155
21 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี - - - 75 83 - - 158
22 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี - - - 97 91 - - 188
23 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท - 8 20 12 29 27 22 118
24 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท - - - 79 83 - - 162
25 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี 14 14 13 165 155 - - 361
26 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี - - - 19 - - - 19
27 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี 20 - - 86 68 - - 174
28 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี 48 37 44 98 111 - - 338
29 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี 29 22 16 182 132 27 23 431
30 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี 7 2 1 41 49 - - 100
31 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี - - - 100 50 - - 150
32 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี - - - 5 - - - 5
33 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี 1 1 - 124 82 - - 208
34 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี 25 28 30 7 24 - - 114
35 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี 17 8 13 79 44 - - 161
36 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี - - - 51 16 23 - 90
37 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี 28 22 18 175 132 22 9 406
38 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี - - - 67 58 - 11 136
39 วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว กาญจนบุรี 77 71 97 118 77 - - 440
40 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี 20 6 4 12 14 - - 56
41 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี 66 - 85 56 58 19 31 315
42 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี 19 5 1 106 97 35 22 285
43 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี - - - 83 95 - - 178
44 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี - - - 98 33 - - 131
45 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 32 54 65 58 49 35 16 309
46 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี 12 - - 32 - - - 44
47 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี - - - 76 31 - - 107
48 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี - - 1 81 103 - - 185
49 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี - - 2 85 83 43 55 268
50 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี - - - 103 83 - - 186
51 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม - - - 169 127 - - 296
52 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม 37 39 46 72 73 29 18 314
53 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม 152 118 120 67 61 - - 518
54 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม 116 81 106 212 194 114 109 932
55 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม 20 - 2 - - - - 22
56 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นครปฐม 47 19 14 145 161 - - 386
57 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 7 20 17 14 28 - - 86
58 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร 82 66 59 272 239 20 22 760
59 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร - - - 23 14 - - 37
60 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 8 12 6 57 66 12 29 190
61 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม - - - 37 - - - 37
62 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม - - - 114 95 - - 209
63 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เพชรบุรี - - - 101 91 - - 192
64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี 8 6 7 46 18 37 58 180
65 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี - - - 32 51 - - 83
66 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี - - - 21 - - - 21
67 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี - - 1 33 20 - - 54
68 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี - - - 4 17 10 8 39
69 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี - - - 108 80 30 32 250
70 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 523 16 42 108 69 - - 758
71 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 20 51 14 226 198 39 32 580
72 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 8 21 9 275 246 - - 559
73 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - - - 89 116 - - 205
74 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ - - 2 69 80 32 38 221
75 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่ 690 - 4 24 14 - - 732
76 วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ 1 - - 112 80 - - 193
77 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ 78 77 73 138 166 - - 532
78 วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 92 82 54 214 238 - - 680
79 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ - - - 215 99 54 91 459
80 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ - - - 64 22 32 7 125
81 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน - - - 49 35 - - 84
82 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน - - - 124 101 36 2 263
83 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ลำพูน - - - 10 26 - - 36
84 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน - - - 31 37 - - 68
85 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง 25 24 164 73 148 - - 434
86 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ลำปาง - - - 201 119 - - 320
87 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง - - 5 170 214 - - 389
88 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ลำปาง - - 8 41 33 - - 82
89 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง 19 6 17 91 64 21 30 248
90 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง - - - 10 7 - - 17
91 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 71 23 76 133 108 11 - 422
92 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ อุตรดิตถ์ - - - 25 2 - - 27
93 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์ - - - 126 96 - - 222
94 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ - - - 129 108 - - 237
95 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่ 76 84 94 120 173 60 25 632
96 วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ - - 3 76 61 - - 140
97 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่ 49 29 71 34 72 13 25 293
98 วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่ - - 23 70 73 - - 166
99 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา น่าน 13 14 54 45 142 - - 268
100 วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน - - - 63 20 19 18 120
101 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน - - - 48 36 - - 84
102 วิทยาลัยเทคนิคปัว น่าน - - - 80 49 - - 129
103 วิทยาลัยการอาชีพปง พะเยา - - - 71 54 - - 125
104 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา 16 9 21 29 39 23 32 169
105 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา - - - 11 4 - - 15
106 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พะเยา - - - 28 30 - - 58
107 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา - - - 17 37 - - 54
108 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย - - - 67 48 - - 115
109 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย 56 35 30 90 50 54 39 354
110 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 12 9 12 77 122 - - 232
111 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย 83 112 122 131 82 - - 530
112 วิทยาลัยเทคนิคเทิง เชียงราย - - - 56 41 - - 97
113 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย - - - 142 143 65 78 428
114 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย - - - 61 60 - - 121
115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย - - - - - 15 21 36
116 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน - - - 80 53 - - 133
117 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน - - - 113 88 - - 201
118 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ 37 - 7 88 67 - - 199
119 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค์ - - - 129 114 - - 243
120 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ 53 48 62 104 78 55 53 453
121 วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า นครสวรรค์ - - - 41 34 - - 75
122 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ 4 10 6 57 48 20 30 175
123 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นครสวรรค์ 31 34 34 141 158 - - 398
124 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี - - 1 63 88 38 37 227
125 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี - - - - - 20 29 49
126 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี 1 - - 57 43 - - 101
127 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร - - - 9 - - - 9
128 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร - - - 60 27 - - 87
129 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร - - 3 85 77 64 46 275
130 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร - - - 29 21 - - 50
131 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก - - 2 63 46 - - 111
132 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก 45 25 34 56 47 - - 207
133 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตาก - - - - - 16 27 43
134 วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก - - 2 89 116 - - 207
135 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย - - 26 74 68 - - 168
136 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย - - - 122 154 - - 276
137 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย - - - 79 100 45 23 247
138 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สุโขทัย - - - 45 23 - - 68
139 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย - - - 58 53 - 7 118
140 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 29 16 27 107 61 - 10 250
141 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก - 10 27 32 40 13 13 135
142 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก - 15 37 26 24 - - 102
143 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก - - 2 57 55 34 52 200
144 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก - - - 103 110 - - 213
145 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก - - - 78 65 - - 143
146 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร - - - 209 161 6 46 422
147 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร พิจิตร 3 5 - 13 4 - - 25
148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร - - - 36 19 13 24 92
149 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ - - - 39 46 - - 85
150 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์ - - - 126 82 - - 208
151 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ - - - 136 166 - - 302
152 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ - - - 95 134 108 83 420
153 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ - - - - 6 - - 6
154 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา - - - 285 316 - - 601
155 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา 18 15 20 31 - - - 84
156 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา - - - 3 40 - - 43
157 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา - - - 222 415 15 40 692
158 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา - - - 39 45 6 8 98
159 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นครราชสีมา - - - 94 81 35 26 236
160 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา 17 21 57 83 167 78 55 478
161 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นครราชสีมา 1 7 47 311 441 - - 807
162 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง นครราชสีมา - - 2 245 100 - - 347
163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา 1 3 - 11 18 - - 33
164 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา - - - 59 62 - - 121
165 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช นครราชสีมา 37 33 177 28 83 - - 358
166 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง บุรีรัมย์ - - - 89 46 - - 135
167 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - - - 71 165 30 - 266
168 วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์ - - 1 65 80 - - 146
169 วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - - - 52 50 - - 102
170 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ - - - 209 205 15 8 437
171 วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์ 1 - 2 234 274 - - 511
172 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์ 141 119 166 275 306 - - 1,007
173 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1 - - 317 308 70 46 742
174 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี สุรินทร์ 1 - 15 164 141 - - 321
175 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ - 1 31 238 264 17 22 573
176 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร์ 63 62 101 113 86 - - 425
177 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์ - - 14 30 40 - - 84
178 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์ - - - 231 329 - - 560
179 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์ - - 3 1 37 - - 41
180 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สุรินทร์ - - - 182 193 - - 375
181 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สุรินทร์ 44 78 157 387 286 24 23 999
182 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2 - - 176 204 14 20 416
183 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ 239 240 259 169 175 - - 1,082
184 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 4 11 61 54 - - 131
185 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ศรีสะเกษ - - - 94 162 - - 256
186 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 15 18 - 161 207 - - 401
187 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 35 30 38 284 343 71 50 851
188 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 199 2 221 342 451 - - 1,215
189 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - - - 66 101 18 17 202
190 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ศรีสะเกษ - - 1 94 130 - - 225
191 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี - - - 112 91 16 8 227
192 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี - - - 233 210 - - 443
193 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี - - - 100 66 - - 166
194 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 52 36 262 123 157 - - 630
195 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อุบลราชธานี 111 113 186 397 361 - - 1,168
196 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี - - - 429 489 144 96 1,158
197 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี 374 - - 348 247 - - 969
198 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี - - - 144 120 58 36 358
199 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี 196 154 217 273 202 - - 1,042
200 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ยโสธร 220 172 255 190 165 - - 1,002
201 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร 51 20 61 230 257 110 136 865
202 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ยโสธร - - - 19 29 27 17 92
203 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ 243 213 370 256 262 - - 1,344
204 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 45 29 35 122 108 61 66 466
205 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ - - - 85 101 - - 186
206 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 1 4 56 33 - - 99
207 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ - - - 109 112 - - 221
208 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - 7 25 - 31 - - 63
209 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ - - 7 88 73 - - 168
210 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 30 1 - 234 220 17 30 532
211 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1 - - 222 191 - - 414
212 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น - - - 316 331 - - 647
213 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ขอนแก่น 174 156 322 144 182 - - 978
214 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น - - - 91 99 - - 190
215 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ขอนแก่น - - - 57 57 - - 114
216 วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น - - - 112 224 - - 336
217 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น - 3 6 305 193 - - 507
218 วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง ขอนแก่น - - - 110 76 - - 186
219 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น - - - 71 58 84 74 287
220 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น - - 7 113 89 - - 209
221 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น - - - - - 4 9 13
222 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น 20 27 41 238 267 123 88 804
223 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแก่น 1 55 46 205 365 - - 672
224 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อุดรธานี - 13 9 56 61 - - 139
225 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี - - - 44 - - - 44
226 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี - - - 31 36 12 31 110
227 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี - - - 309 287 - - 596
228 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี 1 - - 210 223 20 9 463
229 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี - - - 383 478 - - 861
230 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี - 4 5 336 289 31 31 696
231 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี - - 5 151 262 - - 418
232 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี - - - - - 15 5 20
233 วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย - - - 115 113 34 83 345
234 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย - - - 202 267 14 25 508
235 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย - - - 62 23 - - 85
236 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย - 5 - 11 10 - - 26
237 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย 12 10 7 131 140 78 122 500
238 วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย หนองคาย 9 15 2 89 65 17 17 214
239 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย - - - 149 199 33 37 418
240 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม 40 22 65 134 162 32 43 498
241 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม 6 - 5 84 83 27 14 219
242 วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม มหาสารคาม 2 5 - 187 183 - - 377
243 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 233 157 178 155 185 - - 908
244 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มหาสารคาม - - 12 213 206 141 146 718
245 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม 101 126 229 225 310 - - 991
246 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 212 237 367 474 400 67 81 1,838
247 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด 99 20 23 65 51 - - 258
248 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - - - 253 184 69 46 552
249 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด - - - 166 163 - - 329
250 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - 1 11 95 89 37 53 286
251 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด - - - 106 153 - - 259
252 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด - 1 17 44 177 - - 239
253 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - - - 31 30 - - 61
254 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ - - - 164 179 - - 343
255 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์ 21 25 30 171 175 - - 422
256 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์ 167 138 8 123 117 - - 553
257 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 45 29 67 150 229 - - 520
258 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2 - - 478 817 73 59 1,429
259 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 7 2 - 41 25 - - 75
260 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร - 19 4 100 96 38 35 292
261 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร สกลนคร - - - 134 39 - - 173
262 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร 60 61 88 141 168 - - 518
263 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร - - 13 411 386 - - 810
264 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม 28 15 36 202 220 - - 501
265 วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม นครพนม - - - 2 5 - - 7
266 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม 16 172 118 156 103 - - 565
267 วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม 3 - - 108 104 - - 215
268 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร - - - 58 20 - - 78
269 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล มุกดาหาร 48 14 - 22 22 - - 106
270 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร 1 1 13 48 15 33 13 124
271 วิทยาลัยเทคนิคเซกา บึงกาฬ - - - 214 262 - - 476
272 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ 1 - 1 249 250 23 39 563
273 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 27 12 17 35 40 47 42 220
274 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร 38 21 16 64 42 - 7 188
275 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร 12 12 14 175 107 4 5 329
276 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 88 617 427 5 3 - - 1,140
277 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 65 33 47 305 104 - - 554
278 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร 7 - 33 - 49 - 7 96
279 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 41 21 26 14 25 20 15 162
280 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2 4 19 51 70 - - 146
281 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพมหานคร - - 21 - - - - 21
282 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 116 92 120 105 61 - - 494
283 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร - - - 9 6 - 14 29
284 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร - - - 26 23 - - 49
285 วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร 52 35 48 102 106 51 26 420
286 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร 38 54 102 43 69 63 50 419
287 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร - - - 338 213 77 41 669
288 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 33 58 46 151 201 13 18 520
289 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 159 200 188 46 48 16 21 678
290 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10 - 2 - - - - 12
291 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 - - 114 91 - - 206
292 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ - - - 55 33 - - 88
293 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ 58 64 60 171 189 29 27 598
294 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี 6 3 15 71 40 - - 135
295 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี 29 16 8 52 41 - - 146
296 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี 36 31 61 348 338 - - 814
297 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี 27 62 59 102 84 32 29 395
298 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุรี - - - 16 13 7 20 56
299 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี 34 19 16 39 30 11 - 149
300 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี - - - 100 76 - - 176
301 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี 9 6 - 50 37 - - 102
302 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี 103 9 12 314 167 - - 605
303 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี - - 1 156 128 - - 285
304 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี 1 - - 11 4 - - 16
305 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี 580 61 105 299 206 - - 1,251
306 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง - - - 148 129 - - 277
307 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ระยอง - - - 103 102 - - 205
308 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง - - - 113 54 - - 167
309 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระยอง 587 535 507 430 364 15 - 2,438
310 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง - - - 514 403 108 70 1,095
311 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี 21 9 10 113 116 27 23 319
312 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี - - - 42 - - - 42
313 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี - - - 51 46 - - 97
314 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี 7 5 5 57 62 - - 136
315 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด 3 10 - 90 61 - - 164
316 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตราด - - - 54 34 - - 88
317 วิทยาลัยเทคนิคตราด ตราด 1 - - 119 91 - - 211
318 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา 69 79 96 97 104 - - 445
319 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา - - - 79 103 - - 182
320 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 85 126 131 129 176 28 25 700
321 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา - - - 2 - - - 2
322 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 18 15 39 122 91 25 11 321
323 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 96 67 81 179 178 - - 601
324 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 92 - - 269 111 21 48 541
325 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ปราจีนบุรี - - - 48 33 - - 81
326 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 29 38 42 226 177 - - 512
327 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี - - 7 68 57 24 11 167
328 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก 10 14 10 127 80 99 57 397
329 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก 8 11 4 23 16 - - 62
330 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก - - - 17 1 - - 18
331 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว 12 40 37 162 168 - - 419
332 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว - - - 295 231 18 - 544
333 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นครปฐม 192 155 149 51 27 - 14 588
334 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 166 73 86 84 119 - - 528
335 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นครศรีธรรมราช 60 23 31 139 125 - - 378
336 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช - - - 50 33 - - 83
337 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 38 32 36 74 82 - - 262
338 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 348 23 53 251 230 123 106 1,134
339 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช - - 80 346 186 6 - 618
340 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช - - - 19 9 - - 28
341 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 14 14 27 462 363 22 24 926
342 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช - - - 115 66 10 31 222
343 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช - - - 49 44 - - 93
344 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช 35 21 10 136 143 - - 345
345 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ - - 2 14 6 - - 22
346 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ - - - 91 68 - - 159
347 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่ - - - 18 52 - - 70
348 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 45 60 47 173 127 58 31 541
349 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ - - 1 - - - - 1
350 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พังงา - - - 12 22 - - 34
351 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 132 127 154 64 86 - - 563
352 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา - - - 43 59 - - 102
353 วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 30 35 45 87 128 11 - 336
354 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 38 - 26 15 - - - 79
355 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 220 204 210 144 114 - - 892
356 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 104 50 57 103 74 - - 388
357 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 13 7 4 350 150 129 134 787
358 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 16 12 19 92 82 - - 221
359 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 49 36 30 191 185 - - 491
360 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 73 3 5 1 1 - - 83
361 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1 3 - 29 28 - - 61
362 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 65 50 66 262 147 125 131 846
363 วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี - - - 135 125 - - 260
364 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี - - - 60 85 - - 145
365 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี - - - 31 27 - - 58
366 วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง - - - 106 59 - - 165
367 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง - - - 4 11 - - 15
368 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง - - - 66 31 - - 97
369 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร 48 69 70 30 39 14 17 287
370 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร 55 32 33 83 79 - - 282
371 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร 14 26 29 120 126 - - 315
372 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ชุมพร - - - 36 - - - 36
373 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ชุมพร 17 8 40 61 66 - - 192
374 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ชุมพร - - 3 72 57 - - 132
375 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร - - - 19 14 - - 33
376 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา 3 15 14 171 187 151 161 702
377 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา 11 14 8 48 70 - - 151
378 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สงขลา 103 51 47 140 72 - - 413
379 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา - - - 60 50 - - 110
380 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) สงขลา 26 14 22 59 62 - - 183
381 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา - - 1 140 91 18 22 272
382 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา - - - 35 45 - - 80
383 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา - - - 81 50 - - 131
384 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สงขลา - - - 30 27 - - 57
385 วิทยาลัยเทคนิคสงขลา สงขลา 48 17 26 121 129 - - 341
386 วิทยาลัยการอาชีพละงู สตูล - - - 164 79 - - 243
387 วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล 6 3 10 133 73 12 6 243
388 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สตูล - - - 2 - - - 2
389 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง - - - 7 - - - 7
390 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง 8 13 3 35 28 - - 87
391 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 60 44 55 104 82 114 48 507
392 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง 4 6 2 34 33 - - 79
393 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง - - - - 16 - - 16
394 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง - - - 100 83 - - 183
395 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง 28 33 45 89 98 - - 293
396 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง 40 40 52 83 85 - - 300
397 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง - - - 15 17 - - 32
398 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว พัทลุง 150 132 76 82 69 - - 509
399 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 30 41 69 146 142 - - 428
400 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปัตตานี - - - 6 14 82 41 143
401 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปัตตานี - - - - 10 - - 10
402 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปัตตานี - - 1 81 44 15 17 158
403 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี - - - 91 79 - - 170
404 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี - - - 25 28 - - 53
405 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา - - - 22 13 - - 35
406 วิทยาลัยการอาชีพรามัน ยะลา - - - 10 25 - - 35
407 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา - - - 30 21 51 39 141
408 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา 51 10 - 70 37 8 8 184
409 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา ยะลา - - 3 61 39 - - 103
410 วิทยาลัยเทคนิคบางนรา นราธิวาส 74 77 88 70 114 - - 423
411 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส - - - 76 85 - - 161