หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านข่าว
การตรวจเยี่ยมและการมอบนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 8 มีนาคม 2565 อ่านข่าว
ขอเชิญชวนครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบออนไลน์ 22 เมษายน 2565 อ่านข่าว
พิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (รูปแบบออนไลน์) 25 เมษายน 2565 อ่านข่าว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
โครงการจัดทำแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปี 2565 10 มิถุนายน 2565 อ่านข่าว
โครงการสร้างความเข้าใจให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ 1 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
การตรวจเยี่ยมและรับฟังคำแนะนำในการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคภาคตะวันออก 1 1 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานและวิธีการยื่นคำขอฯ 8 กรกฎาคม 2565 อ่านข่าว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์ 2 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2565 6 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
เอกสารทำเนียบครูนิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2565 8 สิงหาคม 2565 อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก ๑ - วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา