เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕..
อ่านข่าว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖..
อ่านข่าว
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ศึกษาดูงาน
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖..
อ่านข่าว
การรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการดําเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม..
อ่านข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับเขตพื้นที่
นายธาตรี พิบูลมณฑา ..
อ่านข่าว
...
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ดูข้อมูล
...
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
ดูข้อมูล

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ - วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา