ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

...
นางสาวสกลสุภา สุนทร
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล sakolkook393@gma..
...
ชารินทร์ ลาฤทธิ์
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีจังหวัด
อีเมล charin@utc.ac.th
...
นายสุวิชา มั่นยืน
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล suwicha.munyuen@..
...
นายทรงศักดิ์ สัตนาโค
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล songsak.s@ovec.m..
...
นายนันทวัฒน์ ไชยผา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล thawat0939@gmail..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ - วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา