ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๒

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

...
พงศักดิ์ อำนวยผล
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล dvec.ptc2@gmail...
...
นายสุรินทร์ บุญสนอง
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล surin15@hotmail...
...
นายดำรงค์ ไชยตัน
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล damrong7195@gmai..
...
นางนรินทรัตน์ อภิไชยาวาทย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล junrungseen@gmai..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ ๒ - วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา