ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ ๑

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

...
อัลิปรียา ปัญญาดี
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล alpreeya@cmtc.ac..
...
ชรันต์ยุทธ์ บุญยง
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล CHARUNYUT@GMAIL...
...
นายอิทธิเชษฐ์ แท่นธัญลักษณ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาคี
อีเมล dvecnorth1@cmtc...
...
นางสาวอัลิปรียา ปัญญาดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล dvenorth1@gmail...

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ ๑ - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
© 2021-2023 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา