ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ ๑

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

...
อัลิปรียา ปัญญาดี
ตำแหน่ง ศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่
อีเมล alpreeya@cmtc.ac..
...
ชรันต์ยุทธ์ บุญยง
ตำแหน่ง รองฯ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล CHARUNYUT@GMAIL...
...
อภิญญา มีสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
อีเมล dvenorth@cmtc.ac..

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ ๑ - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
© 2021-2022 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี · สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา